Projekty

GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

 • GAČR, reg. č. 19-01768S: Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statistických metod na rozsáhlé geochemické datové soubory (2019-2021)
  Členové týmu: Ondřej Bábek, Daniel Šimíček, Jaroslav Kapusta
 • GAČR, reg. č. 19-17435S: Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: časově specifické facie nebo produkty mikrobiální aktivity? (2019-2021)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • FRUP, reg. č. 2019_046: Inovace softwarového, hardwarového a sbírkového vybavení pro potřeby výuky na Katedře geologie (2019)
  hlavní řešitel Daniel Šimíček
 • GAČR, reg. č. 18-02606S: Nedestruktivní určování přepálených artefaktů v mladopaleolitických souborech (2018-2020)
  hlavní řešitel Martin Moník
 • GAČR, reg. č. 17-06229S: Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů (2017-2019)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. 16-11563S Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace – multidisciplinární přístup
  (Earliest Carboniferous Greenhouse-Icehouse Climatic Oscillations – a Multidisciplinary Approach) (2016-2018)
  spoluřešitel Ondřej Bábek
 • GAČR, reg. č. 16-13142S Těžba a zpracování Cu Pb Zn a Co rud v subsaharské Africe přírodní geochemická laboratoř pro studium chování polutantů (2016–2018)
  spoluřešitel Ondřej Šráček
 • GAČR, reg. č. 16-24062S Sedimentární cyklicita ve svrchnopaleozoických pánvích: porozumění vlivu kontinentálních procesů na cyklickou sedimentaci (2016-2018)
  spoluřešitel Lada Hýlová
 • P210/14-18183S Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse (2014-2016)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • 205/12/0573 Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012-2015)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • P104/12/1494 Speciální cementová pojiva pro imobilizaci toxických prvků (2012-2015)
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • P210/12/1413 Vliv těžby a úpravy rud na životní prostředí v Namibii: Modelování migrace polutantů v půdách, rostlinách a podzemních vodách (2012-2014)
  spoluřešitel Ondřej Šráček
 • P210/11/1891 Hranice devonu a karbonu v Evropě – multidisciplinární přístup (2011-2014)
  člen týmu Ondřej Bábek
 • GA103/09/0721 Výzkum možností hydraulické aktivace dikalciumsilikátu síranovými anionty (2009-2011)
  spolupracovník Petr Sulovský
 • 205/09/0540 Vznik topazových granitů masivu Krudum (2009-2011)
  spoluřešitel Zdeněk Dolníček
 • 205/09/1257 Využití gamaspektrometrie při studiu provenience siliciklastických sedimentů (2008-2010)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • 205/08/J015 Biostratigrafie a autekologie spodnokarbonských trilobitů z intervalu tournai-visé z Mokré u Brna (2008-2010)
  člen týmu Ondřej Bábek
 • 205/08/0182 Vysoce rozlišující stratigrafie hraničního intervalu tournai a visé; člen řešitelského týmu (2008-2011)
  člen týmu Ondřej Bábek
 • 205/07/P130 Neoidní mineralizace na styku Českého masivu a Západních Karpat (2007-2009)
  řešitel Zdeněk Dolníček
 • 205/03/0967 Studium tepelné přeměny a vývoje hloubky pohřbení variských karbonátů moravskoslezské pánve na základě indexu barevné přeměny konodontů (CAI) (2003-2005)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • 205/00/0356 Geochemický a tektonický model migrace fluid v paleozoiku moravské oblasti (2000-2002)
  spoluřešitel Jiří Zimák
 • 205/00/0118 Faciální architektura turbiditního systému moravického souvrství kulmské pánve Nízkého Jeseníku, řešená na základě sedimentologie a faciální analýzy (2000-2001)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • 205/98/P260 Redepozice konodontů a její vliv na charakter konodontových společenstev v kalciturbiditech (Postdoktorandský grant) (1998-2000)
  hlavní řešitel Ondřej Bábek
 • 205/97/0328 Srovnání kalciturbiditní sedimentace ve vývojích Moravského krasu, ludmírovském a drahanském na hranici devon-karbon (1997-1998)
  spoluřešitel Ondřej Bábek
 • 203/96/1664 Kvantitativní a kvalitativní analýza nově připravených komplexů konkrementů a minerálů rentgenovou difrakcí (1995-1998)
  spoluřešitel Jiří Zimák
 • 205/95/1211 Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (1995-1997)
  řešitel Jan Zapletal

 

INTERNÍ GRANTOVÁ AGENTURA UP (IGA)

 • FRVŠ 37/2011 Inovace výuky předmětu Vývoj člověka a jeho materiální kultury (2011)
  řešitelka Andrea Grígelová

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL

 • FRVŠ 37/2011 Inovace výuky předmětu Vývoj člověka a jeho materiální kultury (2011)
  řešitelka Andrea Grígelová
 • FRVŠ 2777/2010 Reinstalace a multimediální prezentace geologických sbírek Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (2010)
  řešitel Tomáš Lehotský
 • FRVŠ 1301/2010 Zavedení nového předmětu „Odrazová mikroskopie“
  řešitel Zdeněk Dolníček, Ondřej Bábek
 • FRVŠ 1678/2009 Laboratoř nedestruktivních metod fyzikálního průzkumu horninového prostředí
  řešitel Ondřej Bábek
 • FRVŠ 189/2008 Určovací praktikum z mineralogie
  řešitel Zdeněk Dolníček, Jiří Zimák
 • FRVŠ 1435/2007 Inovace metodiky terénních cvičení z geologie na PřF UP v Olomouci
  řešitel Zdeněk Dolníček, Jan Zapletal
 • FRVŠ 2051/2007 Společná výuková laboratoř optických metod pro obor vědy o Zemi
 • řešitel Ondřej Bábek
 • FRVŠ 73/2003 Využití moderních metod při studiu stavebního kamene zříceniny hradu Obřany
  řešitel Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč

OPERAČNÍ PROGRAMY VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0317 Inovace studijního oboru Environmentální geologie (2010-2012)
  hlavní řešitel Petr Sulovský

PROJEKTY MINISTERSTEV

 • MŠMT ČR, 2006-2011, 1M06005, Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů
  poluřešitel Petr Sulovský
 • MPO ČR, 2007-2010, FT-TA3/026, Optimalizace dávkování alternativních paliv s obsahem P2O5 při výrobě cementu
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • MPO ČR, 2006-2008, FT-TA3/020, Výzkum nových cementových paliv s optimalizovaným obsahem netradičních surovin
  spoluřešitel Petr Sulovský
 • MŽP ČR, 1998-2000, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, list Olomouc 24-224
  spoluřešitel Jan Zapletal
 • MŽP ČR, 1998, VaV/630/98, Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000, projekt č. 3212; Geologické mapování oblasti Hranice-Maleník 1:25 000
  člen týmu Ondřej Bábek
 • MŽP ČR, 1996-1998, GA/28/94 (podpůrný grant k projektu PHARE-EC-HEA-10 Cz) Ochrana přírodních zdrojů v krasových oblastech
  spoluřešitel Jiří Zimák

OSTATNÍ PROJEKTY

 • MSM262351101, 2006-2010, Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů
  člen týmu Petr Sulovský
 • RK 99 P03 OMG 010, 1999-2001, Mineralogie žil alpského typu v severovýchodní části Českého masívu
  spoluřešitel Zimák